Oferta de feina: Director/a de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

Missatge d'error

 • Notice: Undefined variable: node a _easy_social_widget_twitter_markup() (línia 156 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/easy_social/includes/easy_social.widgets.inc).
 • Notice: Undefined index: name a variable_get_value() (línia 239 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/variable/variable.module).

Oferta de feina: Director/a de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

13 de Setembre de 2022
Oferta de feina: Director/a de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró

 

SELECCIÓ D’UN/UNA DIRECTOR/A PER LA FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARO

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió per lliure designació del lloc de treball de Director/a mitjançant un contracte laboral en el règim d’alta direcció. Atenent als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i garantint la pública concurrència al procés.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

Denominació del lloc de treball: Director/a

Forma de provisió: Lliure designació

Contracte: Contracte laboral d’alta direcció, de conformitat amb el RD 1382/1985, d’1d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.

Període de prova: 6 mesos

Durada contracte: Indefinit

Retribució Bruta anual: 42.419’42€.

Horari i vacances : jornada de treball a temps complert. 30 dies per any de vacances

Dedicació exclusiva

Incorporació immediata.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Dirigir, coordinar i executar tots els serveis  i activitats que constitueixi, administri o gestioni la Fundació així com promoure i dur a terme accions i línees de treball vinculades a l’economia social i solidària.

 REQUISITS D’ACCÉS  LA CONVOCATÒRIA

 • Es requereix titulació superior, llicenciatura grau o diplomatura.
 • Es requereix Nivell C de català o titulació equivalent.
 • Es valorarà formació i/o experiència  en desenvolupament gerencial
 • Es valorarà formació i/o experiència  en la gestió de Fundacions
 • Es valorarà formació i/o experiència en economia social i solidària i/o en desenvolupament local
 • Es valorarà formació i/o experiència en la gestió de programes europeus.

 PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS

Els currículums es presentaran a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Mataró.

El termini de presentació d’ofertes serà de 20 dies, a partir de la publicació de les bases i s’acabarà el dia 4 d’octubre  a les 23h59’

La documentació a presentar serà el DNI de la persona candidata , el seu Currículum vitae , copia de la seva titulació, i aquella documentació que acrediti el que exposi en el seu Currículum.(altre formació, experiència laboral etc..) 

 

Consulteu a continuació la informació de les bases detallades per la selecció:

BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN/UN DIRECTOR/A PER LA FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARO

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió per lliure designació del lloc de treball de Director/a mitjançant un contracte laboral en el règim d’alta direcció. Atenent als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i garantint la pública concurrència al procés.

2. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

Denominació del lloc de treball: Director/a

Forma de provisió: Lliure designació

Contracte: Contracte laboral d’alta direcció, de conformitat amb el RD 1382/1985, d’1d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.

Període de prova: 6 mesos

Durada contracte: Indefinit

Retribució Bruta anual: 42.419’42€.

Horari i vacances : jornada de treball a temps complert. 30 dies per any de vacances

Dedicació exclusiva

Incorporació immediata.

3. MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Dirigir, coordinar i executar tots els serveis  i activitats que constitueixi, administri o gestioni la Fundació així com promoure i dur a terme accions i línees de treball vinculades a l’economia social i solidària.

4. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Exercir les tasques pròpies de la direcció de la Fundació: Elevar una proposta d’estratègia de la Fundació com a principal impulsor  de l’economia social i solidària,  definició dels objectius a seguir i proposta del Pla d’acció i el seu seguiment. Seguint l’esperit i els principis del estatuts de la Fundació.
 • La gestió del bon funcionament de l’edifici del cafè de mar, la posada a punt de les sales, (obres, materials, mobiliari, connexions etc..) les incidències derivades de la contractació de les mateixes  i el seu control.
 • El control i la gestió dels ingressos de les despeses derivada del funcionament ordinari i de la inversió prevista. La interlocució amb qui presti el servei comptable i d’auditoria  L’elaboració i la proposta de pressupostos al patronat i el seu seguiment. I la interlocució i coordinació amb l’Ajuntament.
 • Exercir la direcció del personal al seu càrrec ja sigui contractat directament o indirectament.
 • Assistir amb a les sessions del Patronat i de la Comissió permanent amb veu i sense vot, per tal de mantenir informats als seus membres de l’activitat de la  Fundació.
 • La responsabilitat sobre el seguiment , i execució del pla de comunicació de la Fundació i la gestió de les xarxes socials.
 • La interlocució amb els organismes lligats amb l’activitat d’economia social i solidària , local i supra local i el seu teixit productiu.
 • La cerca i gestió de possibles llogaters per els diferents locals de la Fundació.
 • Elevar propostes i dirigir l’activitat i els projectes d’economia social i solidària que es derivin de la Fundació, en coordinació amb promoció econòmica de l’Ajuntament de Mataró.
 • Promoure la innovació , la transformació i la generació de valor públic en les actuacions desenvolupades per la FUC.
 • Elevar propostes tant per la millora en l’obtenció i gestió dels recursos, com per assolir l’objectiu que el cafè de mar sigui un referent en l’economia social catalana.
 • Cerca de recursos en altres administracions per l’activitat de la Fundació.
 • Tot allò que el patronat o el seu President tingui a bé a encomanar-li.

5. COMPETÈNCIES REQUERIDES:

 • Capacitat emprenedora ( Visió Global, cerca de recursos i projectes).
 • Resiliència (Capacitat per enfrontar-se a la incertesa,per adaptar-se
  positivament a situacions adverses).
 • Creativitat (Definició o adaptació d’una estratègia,
  participació i gestió de projectes tècnics complexos.)
 • Innovació (Identificació i captació de noves oportunitats, competències digitals avançades)
 • Lideratge (Direcció i desenvolupament de persones i equips, treball en equip, generant xarxes de col·laboració internes i externes, generar valor treballant de forma col·laborativa compartint recursos)
 • Gestió del canvi i capacitat per motivar en situacions complexes o difícils
 • Experiència en trajectòria professional implicant reports a òrgans col·legiats,tipus patronats, consells de govern, comissions executives.
 • Comprensió interpersonal.
 • Bon/a comunicador/a (Influència i persuasió, es valorarà competències lingüístiques en anglès, capacitat de negociació.
 • Resolutiu/va (Presa de decisions, capacitat de treballar transversalment en la prestació de serveis)
 • Gestió de Recursos (Treball per objectius, organització, priorització i establiment de mecanismes de control, ús eficient dels recursos)
 • Orientació a les persones i als resultats. (Capacitat de reformular projectes i equips(avaluació), aprenentatge permanent.

6. REQUISITS D’ACCÉS  LA CONVOCATÒRIA

 • Es requereix titulació superior, llicenciatura grau o diplomatura.
 • Es requereix Nivell C de català o titulació equivalent.
 • Es valorarà formació i/o experiència  en desenvolupament gerencial
 • Es valorarà formació i/o experiència  en la gestió de Fundacions
 • Es valorarà formació i/o experiència en economia social i solidària i/o en desenvolupament local
 • Es valorarà formació i/o experiència en la gestió de programes europeus.

7. PRESENTACIÓ DE CURRICULUMS

Els currículums es presentaran a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Mataró.

El termini de presentació d’ofertes serà de 20 dies, a partir de la publicació de les bases i s’acabarà el dia 4 d’Octubre a les 23h59’.

La documentació a presentar serà el DNI de la persona candidata , el seu Currículum vitae , copia de la seva titulació, i aquella documentació que acrediti el que exposi en el seu Curriculum.(altre formació, experiència laboral etc..) 

8.BAREM DE LA CONVOCATÒRIA

Total de 50 punts :

En la 1a fase es valoren els currículums dels aspirants per part d’un comitè tècnic.

Puntuació màxima: 40 punts

Experiència professional ajustada al lloc de treball ................................20 punts màxim

Formació .................................................................................................15 punts màxim

Altres mèrits (formació o activitat complementària)...................................5 punts màxim

El comitè podrà proposar una prova pràctica o psicotècnic als aspirants.

En el cas que el nombre de currículums a valorar ho aconsellés, el comitè tècnic podrà demanar el suport d’una empresa de selecció.

 

2ona fase: entrevista a les 3 persones que hagin quedat en millor posició de la fase anterior. Aquestes entrevistes les realitzarà el comitè de selecció previst en el punt 9.2.

Puntuació màxima 10 punts

Si cap dels aspirants supera el procés la plaça pot quedar deserta

9. COMITÉS  DE SELECCIÓ

9.1.-Comitè tècnic d’avaluació  per efectuar les valoracions dels CV

 • Gerent ó Director de RRHH
 • Cap de l’àrea de Desenvolupament urbà i econòmic
 • Director de promoció econòmica
 • Un representant de la Direcció de RRHH

9.2.-Comitè de selecció per a les entrevistes.

 • President de la FUC
 • Vicepresidenta de la FUC
 • Un vocal representant de l’ajuntament 
 • Un vocal representant de la Unió de Cooperadors.
 • Un representant del comitè tècnic amb veu però sense vot.

En cas d’empat dirimirà el vot del President de la Fundació.

 

Mataró, 12 de setembre de 2022

 

Compartir