Lloguer sales Cafè de Mar

Missatge d'error

 • Notice: Undefined variable: node a _easy_social_widget_twitter_markup() (línia 156 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/easy_social/includes/easy_social.widgets.inc).
 • Notice: Undefined index: name a variable_get_value() (línia 239 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/variable/variable.module).

La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró posa a disposició de les cooperatives, les empreses de l'economia social, les associacions, entitats i ciutadania en general, la sala d'actes de l'edifici del Cafè de Mar (aforament de 200 persones, amb 100 cadires a disposició). Per sol·licitar una reserva, cal escriure un correu electrònic a info@cooperadorsdemataro.coop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lloguer de sales es regeix pel següent reglament:

CONDICIONS D’ÚS DELS ESPAIS DE CAFÈ DE MAR

PRIORITATS

La cessió dels espais es determinen per ordre d’entrada i de preferència següent:

 1. Actes organitzats per la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
 2. Actes organitzats per l’Ajuntament de Mataró o la Unió de Cooperadors de Mataró.
 3. Tota la resta d’actes.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Les sol·licituds s’han de fer arribar a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, presencialment a la seu del Cafè de Mar o via telemàtica mitjançant la web de la Fundació o a l’adreça de correu electrònic info@cooperadorsdemataro.coop

PREUS I PAGAMENT

 • L’entitat o grup sol·licitant haurà d’abonar mitjançant transferència bancària, i en un termini màxim de quinze dies des de l’autorització de l’esdeveniment a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró l’import del preu establert d’acord amb les tarifes vigents, que són de 42 euros/hora per la utilització de les sales d’actes de Cafè de Mar, amb caràcter general, i de 12,5 euros/hora a les entitats de l’economia social i solidària i a les cooperatives. Les persones sòcies d’aquestes entitats, cooperatives o bé de la Unió de Cooperadors de Mataró, si actuen a títol individual, hauran de pagar 42 euros/hora.
 • L’Ajuntament de Mataró, la Unió de Cooperadors de Mataró i les cooperatives sòcies de la Unió tindran un 50% de descompte en el pagament de la taxa respecte del preu que s'aplica a les entitats de l’economia social i solidària i a les cooperatives.

FUNCIONAMENT

 • Les autoritzacions seran vàlides per la finalitat exclusiva de realitzar l’activitat prevista i pel temps acordat.
 • Qualsevol modificació en l’horari reservat o l’activitat s’haurà de sol·licitar, per escrit, amb un mínim de 48 hores d’antelació a la Fundació, la qual n’haurà de donar el vistiplau.
 • La Fundació té, en tot moment, la facultat d’anul·lar el permís d’utilització
 • En el cas que s’anul·li una activitat haurà de ser comunicada a la Fundació amb antelació suficient.
 • Un cop formalitzat el pagament dins els terminis establerts no hi haurà dret a devolució de l’import.
 • Per norma general, els horaris d’utilització d’aquests espais són: de dilluns a divendres, de 9 hores a 21 hores. Excepcionalment es podran valorar activitats fora d’aquests horaris.
 • Els espais reservats no s’obriran al públic fins que la persona que figura com a responsable faci acte de presència a l’acte.
 • No es llogarà l’espai per a activitats com festes i celebracions particulars.

OBLIGACIONS

L’autoritzat es compromet a:

 • Guardar l’adequat respecte a les persones i al material, mobiliari i instal·lacions.
 • Tractar amb respecte als usuaris i usuàries i al personal de la Fundació.
 • Respectar els horaris, les normes d’utilització i fer-se responsable del bon funcionament de l’activitat.
 • No malmetre les instal·lacions ni equipaments, essent responsable de danys i perjudicis ocasionats i de les despeses que origini la seva reparació.
 • Deixar els espais tal i com s’ha trobat inicialment després de la seva utilització i en bones condicions de neteja.
 • Posar en coneixement dels responsables de l’espai les anomalies o irregularitats que s’observin en el mateix.
 • Respectar la decisió del personal responsable de l’equipament, el qual podrà determinar en tot moment les mesures puntuals que cregui convenients.
 • No enganxar sense autorització prèvia, cap element a les parets o sostres.
 • En els actes en què col·labori la Fundació, s’haurà de fer constar aquesta col·laboració amb el corresponent logotip en la publicitat de l’activitat.
 • Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat del sol·licitant.
 • Sempre que la Fundació ho requereixi, l’usuari o l’usuària haurà d’acreditar d’existència d’una assegurança de responsabilitat civil subscrita per a la cobertura dels danys i perjudicis que es puguin causar a tercers o a les persones que intervenen als actes que es desenvolupen als espais . En aquest cas cal aportar còpia de la pòlissa, i el rebut que acrediti el corrent pagament.

Compartir