La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró convoca una nova edició de la Beca Joan Peiró

Missatge d'error

 • Notice: Undefined variable: node a _easy_social_widget_twitter_markup() (línia 156 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/easy_social/includes/easy_social.widgets.inc).
 • Notice: Undefined index: name a variable_get_value() (línia 239 de /home/cooperadri/www/sites/all/modules/variable/variable.module).

La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró convoca una nova edició de la Beca Joan Peiró

30 de Octubre de 2019
La beca està dotada amb 3.000 euros i es podran presentar projectes de recerca fins al 31 de gener de 2020

La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, amb l’objectiu de fomentar la recerca entorn a l’economia social i solidària i la recuperació de la memòria històrica del moviment cooperativista i obrer, convoca una nova edició de la Beca Joan Peiró.

La beca està dotada amb 3.000 euros i el guanyador té un any per elaborar el treball de recerca. D’acord amb les bases, la meitat del premi es farà efectiu a l'inici, un cop proclamat el projecte seleccionat, i la resta quan s’hagi acabat de confeccionar el treball i el jurat n’hagi determinat la qualitat. Els treballs guardonats queden en propietat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró durant els dos primers anys, temps durant el qual els pot publicar sencers o en part. En l’edició d’enguany, es poden presentar projectes de recerca fins al dia 31 de gener de 2020.

Aquesta beca va néixer l'any 2006 a iniciativa de la pròpia Fundació Unió de Cooperadors de Mataró amb l’objectiu de fomentar la recerca entorn l’economia social i la recuperació de la memòria històrica del moviment cooperativista obrer. La beca porta el nom de l'insigne sindicalista i polític, mataroní d'adopció, Joan Peiró i Belis, nascut a Sants (Barcelona) el 1887. Va ser secretari general de la CNT en els anys 20 i ministre d'Indústria durant la Segona República Espanyola. Peiró va morir afusellat per les autoritats franquistes el 24 de juliol de 1942, a Paterna (València).

La primera convocatòria va tenir lloc l'any 2006 i va premiar Miguel Garau Rolandi i Enrique Tudela Vàzquez pel treball de recerca “Fabricant cultura - La contribució de "Cristalleries de Mataró" a la cultura obrera i popular de la ciutat de Mataró. (1920-1936)”. La següent convocatòria no es va poder celebrar en les dates previstes i l’any 2009 es va decidir que la dotació econòmica corresponent es traslladaria per a la convocatòria que es faria al 2011, motiu pel qual es van atorgar dues beques enlloc d’una: “Experiències del passat, projectes de futur; organitzar el treball cooperativament”, presentat per Elba Salas Mansilla i David Andreu Solà i “Mataró Cooperatives, passat, present i futur”, presentat per Carme Díaz Corral. A més, el 2012 es va celebrar l’Any Internacional del Cooperativisme. La tercera convocatòria va tenir lloc l'any 2014, de la qual van resultar guanyadors Jordi Ibarz Gelabert i Martín Iturralde Valls, pel seu treball "Gent del vidre. Un segle de cooperativisme en la fabricació del vidre de Catalunya. 1890-1990". La guanyadora de la quarta convocatòria (2016-2017) va ser Mariona Zamora Juan, amb el treball “Emprenedoria cooperativa i incidència social: una aproximació des de la perspectiva de gènere”.

Aquestes són les bases de la Beca Joan Peiró 2019:

La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, amb l’objectiu de fomentar la recerca entorn a l’economia social i solidària i la recuperació de la memòria històrica del moviment cooperativista i obrer, convoca la Beca Joan Peiró, d’acord amb les següents bases:

1 - Característiques de la beca – S’atorga una beca al millor projecte de recerca en l’àmbit de la història o altres ciències socials que aporti eines per a la comprensió del passat, del present i/o la projecció de futur del cooperativisme i altres moviments socials de les classes populars des del segle XX a Mataró, el Maresme i Catalunya.

2 - Dotació de la beca – La Beca Joan Peiró per a l’any 2019 està dotada amb 3.000 euros. El seu import es farà efectiu en dues parts iguals de 1.500 euros cadascuna: la primera, una vegada resolta la concessió i la resta, una vegada finalitzat el treball i després que el jurat hagi determinat la seva qualitat.

3 – Candidats/es – Poden optar-hi els investigadors i investigadores de l’àmbit de les ciències socials i de la història que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta de projecte de recerca, d’acord amb les presents bases. En cas de tractar-se d’un col·lectiu, caldrà designar una persona responsable de l’equip, la qual serà la destinatària de la dotació.

4 - Documentació – Les sol·licituds es presentaran mitjançant l’adreça info@cooperadorsdemataro.coop. S'haurà d'aportar la documentació següent:

 1. El currículum de la persona sol·licitant o sol·licitants.
 2. Fotocòpia del DNI i/o de la targeta del NIF.
 3. Manifestació expressa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
 4. El projecte de recerca (3 còpies): haurà de precisar la temàtica en què s’emmarca, els objectius que es volen assolir, el seu interès científic, la metodologia, les fonts i la bibliografia que s’utilitzarà, i una aproximació a l’esquema a seguir en la recerca. Aquest projecte tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu (entre 10.500 i 21.000 caràcters sense espais).

5 - Termini de presentació – El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 31 de gener de 2020.

6 - Composició del jurat – El jurat està composat per:

 1. Sra. Margarida Colomer Rovira, historiadora.
 2. Sr. Pelai Pagès Blanch, historiador.
 3. Sr. Ramon Salicrú Puig, historiador.
 4. Sr. Víctor Ligos Hernando, historiador.
 5. Sr. Eloi Serrano Robles, doctor en història econòmica i director de la Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus-UPF.
 6. Sra. Anna Huertos Ferrer, en representació de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.
 7. Joan Lluís Jornet Forner, en representació de la Cooperativa de Vivendes de la Unió de Cooperadors de Mataró.
 8. Miguel Guillén Burguillos, director de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, que actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.

7 - Procés de selecció de les beques – El jurat analitzarà i avaluarà els projectes i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de la beca. El jurat prioritzarà aquella beca que contribueixi a la formació d’investigadors que no estiguin consolidats laboralment a les universitats i centres de recerca oficials. El jurat podrà demanar informació complementària i convocar els aspirants per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-los l’ampliació o modificació del seu projecte per fer-lo més operatiu. També podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast dels projectes.

El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

8 - Veredicte del jurat – El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 28 de febrer de 2020.

La resta de projectes es podran recollir durant el període de dos mesos a partir del dia de l’emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han estat reclamats o retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, restaran dipositats a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.

9 - Seguiment del treball – Un cop atorgades les beques, el jurat podrà nomenar un tutor/a per assessorar i supervisar els treballs, així com per informar-ne l’entitat convocant. Sis mesos després de l’adjudicació de la beca, el beneficiari d’aquesta presentarà una memòria de l’estat de la seva investigació, amb l’objectiu de valorar-ne el desenvolupament. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions oportunes necessàries i fins i tot suspendre la investigació si ho considera oportú.

10 - Extinció del dret de la beca – El dret de la beca s’extingirà en els supòsits següents:

 1. Si no s’executen els treballs en el termini convingut o si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.
 2. Si la persona becada incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació del pagament pendent. Si hi hagués culpa per part de la persona becada, se li podrà exigir la devolució del primer pagament, sense perjudici que s’exigeixin les responsabilitats que se’n puguin derivar.

11 – Durada de la beca – La beca es concedeix per un any, i per tant la realització dels projectes escollits tindrà la durada d’un any a partir de la data de la seva concessió. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius dels treballs i la feina feta, podrà prorrogar 60 dies naturals la data de lliurament dels treballs enllestits.

El jurat té la potestat de proposar a la Fundació i a la persona o col·lectiu becat, donada l’amplitud i interès de la investigació proposada, de concedir la beca per a dos anys, dotant-la d’un pressupost acumulat de 6.000 euros.

La persona becada haurà de lliurar a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró tres exemplars impresos dels seu treball (una extensió aproximada de 200-250 pàgines, entre 420.000 i 525.000 caràcters, sense espais) i un resum en paper de cinc a deu folis, així com en suport informàtic (Word per a Windows).

12 - Edició – La Fundació Unió de Cooperadors de Mataró es reserva el dret de publicar el treball o un resum del mateix per compte propi o en una publicació de caràcter cultural, científica i/o qualsevol altre mitjà de difusió que consideri adient. En cas de publicació s’entregaran 10 exemplars a la persona becada en concepte de drets d’autor.

Si en el termini de dos anys no s’hagués exercit aquest dret, els autors podran disposar lliurement de la publicació dels seus treballs, fent constar, en cada edició que se’n pugui fer, la menció expressa de la beca concedida a la portadella, i n’hauran de lliurar dos exemplars a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.

13 - Incompatibilitats – L’acceptació d’aquesta beca és incompatible amb l’obtenció d’altres beques per a la realització del mateix treball de recerca.

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i acceptació de les presents bases.

Compartir